แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

doc 1

ดาวน์โหลดเอกสารจตามลิงก์(https://bit.ly/3HbPlvR) หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

หรือรหัสคิวอาร์(QR Code)

qr1