ประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N Gift Policy) 

ของโรงพยาบาลตะโหมดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 inf 25670322 02

inf 25670322 01